top of page

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι Γενικοί Όροι και οι Προϋποθέσεις Χρήσης συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης μεταξύ του Μισθωτή και της BOLA BOAT RENTAL SIFNOS. Υπερισχύουν οποιασδήποτε προηγούμενης συμφωνίας και εμπεριέχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.


Μισθωτή και της BOLA BOAT RENTAL SIFNOS.

Τεκμαίρεται ότι οι Μισθωτές έχουν πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις εφόσον επιλέξουν το πεδίο «Αποδέχομαι του όρους και τις προϋποθέσεις» κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη ή την εγγραφή σε προσφορά μέσω της ιστοσελίδας bolabaotrental.com
 

Η BOLA BOAT RENTAL SIFNOS διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιημένοι όροι καθίστανται ενεργοί από την στιγμή ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα, την οποία οι Μισθωτές οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά για την ενημέρωση τους.

2. ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το 40% της συνολικής τιμής ενοικίασης απαιτείται ως προκαταβολή και θα επιβεβαιώσει την ενοικίαση του σκάφους σας.
Το υπόλοιπο 60% καταβάλλεται κατά την παράδοση του σκάφους.
Απαιτείται επιστρέψιμη εγγύηση ύψους 400 €.

 

α). Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν ένα ταξίδι με πλοίο, θα σας προσφερθεί μια εναλλακτική ημερομηνία. Εάν αυτή η 2η ημερομηνία δεν σας ταιριάζει, θα επιστρέψουμε την κατάθεσή σας.
 

β). Η εγγύηση μπορεί να καταβληθεί κατά τη στιγμή της κράτησης, είτε σε μετρητά είτε με πιστωτική κάρτα.
 

γ). Κατά την παραλαβή του σκάφους και όλου του εξοπλισμού στο λιμάνι προέλευσης, στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε, η εγγύηση, μείον το κόστος των καυσίμων που καταναλώθηκαν, και οι καθυστερημένες ποινές όπου ισχύουν, θα επιστραφεί.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΞΤΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η χρέωση για την κατανάλωση καυσίμου θα γίνεται σύμφωνα με την τιμήανά λίτρο, (με βάση το συμβόλαιο ενοικίασης), κατά την παράδοση του σκάφους, και θα αφαιρείται από την  την εγγύηση, κατά την επιστροφή σας.

4. ΣΥΝΘΉΚΕΣ
Η ελάχιστη ηλικία των παιδιών που επιτρέπονται στο σκάφος είναι 3 έτη.
Τα παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να φορούν σωσίβια στο σκάφος.

 

Ο μισθωτής επιστρέφει το σκάφος στον χώρο ελλιμενισμού που παρέχεται στον λιμένα βάσης, απαλλαγμένο από στρωμνή και στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά την παραλαβή του. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν επιστρέψει το σκάφος αναλόγως, ο μισθωτής θα χρεωθεί για τη μεταφορά του σκάφους στο λιμάνι προέλευσης και τυχόν σχετικά έξοδα.
 

Αυτές οι χρεώσεις/έξοδα θα αφαιρεθούν από την εγγύηση.
 

Το κόστος αντικατάστασης απολεσθέντων ή κατεστραμμένων αντικειμένων/αξεσουάρ όπως άγκυρες, στρώματα, τέντες, ψυγεία κ.λπ., θα αφαιρείται απευθείας από την εγγύηση.
 

Όταν η αξία των χαμένων ή κατεστραμμένων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης, θα εκδώσουμε τιμολόγιο με όρους πληρωμής 7 ημερών.
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημιές (εξαιρουμένης της φυσιολογικής φθοράς), που προκλήθηκαν στο σκάφος κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης.

 

Η BOLA BOAT RENTAL SIFNOS μπορεί να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο της εγγύησης, ανάλογα με τις ανάγκες, για την κάλυψη του κόστους των επισκευών.

 

Σε περίπτωση που τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το ποσό της εγγύησης, η BOLA BOAT RENTAL SIFNOS θα χρεώσει τον μισθωτή με ολόκληρο το ποσό της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης της εύλογης είσπραξης και των νομικών εξόδων, κατά περίπτωση.

5. ΑΡΓΟΠΟΡΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Εάν ο μισθωτής επιστρέψει το σκάφος στην αποβάθρα περισσότερο από 30 λεπτά μετά τον συμβατικά συμφωνημένο χρόνο, ο μισθωτής χάνει το 50% της εγγύησης.
 

6. ΑΚΎΡΩΣΗ
Σε περίπτωση ακύρωσης από τον μισθωτή, για οποιονδήποτε λόγο, θα ισχύουν οι
ακόλουθες χρεώσεις:

 

α) Εκδρομές με Surf Bike και Sup Yoga
 

Ακύρωση 7 ημέρες πριν από την επιβεβαιωμένη ημερομηνία - 50% της προκαταβολής.
 

Ακύρωση εντός 7 ημερών από την επιβεβαιωμένη ημερομηνία - 100% της προκαταβολής.
 

β) Ενοικιάσεις σκαφών
 

Ακύρωση 60 ημέρες πριν από την επιβεβαιωμένη ημερομηνία - 50% της προκαταβολής.
 

Ακύρωση 30 ημέρες πριν από την επιβεβαιωμένη ημερομηνία – 100% της προκαταβολής.
 

Τα αιτήματα αλλαγής είναι διαθέσιμα έως και 7 ημέρες πριν από την εκδήλωση. Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση. Ωστόσο, εάν υπάρχει διαφορά τιμής μεταξύ των υπηρεσιών, ο πελάτης θα αποζημιωθεί με αυτό.
 

Όλα τα αιτήματα αλλαγής εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα.

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά τη λειτουργία του σκάφους, ο μισθωτής δεν μπορεί να παραβιάσει κανέναν από τους ακόλουθους κανόνες και κανονισμούς:
 

Ο καπετάνιος απαγορεύεται να καταναλώνει αλκοόλ ή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε παράνομη ουσία.
 

Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται στο πλοίο.
 

Το σκάφος μπορεί να ελλιμενιστεί μόνο στον καθορισμένο χώρο ελλιμενισμού, εκτός από περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 

Η BOLA BOAT RENTAL SIFNOS διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο των
πελατών στο πλοίο ανά πάσα στιγμή.

8. ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ
Ο μισθωτής πρέπει να είναι παρών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης του σκάφους.
 

Ο μισθωτής πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν περισσότερα άτομα στο σκάφος, από όσα επιτρέπονται συμβατικά.
 

Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο εκμισθωτής κρίνει ότι ο μισθωτής χρησιμοποιεί το πλοίο ακατάλληλα ή επικίνδυνα, ο εκμισθωτής ή ο εκπρόσωπός του, μπορεί να ειδοποιήσει τον μισθωτή ματαιώνοντας τη σύμβαση μίσθωσης, με άμεση ισχύ και κατά την κρίση του, να επιβιβαστεί και να πάρει στην κατοχή του το πλοίο. Ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα προσδιορισμού, ως προς το αν μια συμπεριφορά είναι ακατάλληλη ή επικίνδυνη.
 

Εάν η μίσθωση ακυρωθεί λόγω ακατάλληλης ή επικίνδυνης χρήσης, η εγγύηση καταπίπτει.
 

Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εγγύησης ή/και την κίνηση νομικών διαδικασιών.
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο μισθωτής επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και
κατανοήσει όλες τις διατάξεις και τους κανόνες που εξηγούνται ως ανωτέρω και ότι συμφωνεί να συμμορφώνεται με αυτούς.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί το σκάφος ενέχουν εγγενείς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου σωματικής βλάβης ή/και θανάτου.
Με την υπογραφή της σύμβασης ενοικίασης, ο Μισθωτής αποδέχεται ρητά όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του σκάφους.

10. ΔΗΛΩΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα, email, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου κλπ.) ή και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (πληροφορίες υγείας, ενδεχομένως διατροφικές προτιμήσεις κλπ.) που συλλέγουμε από εσάς για τις ανάγκες της μίσθωσης, εφ’ όσον δεν ανήκουν σε αυτά που υποχρεούμαστε από τον νόμο να διατηρήσουμε στα αρχεία μας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα χρησιμοποιηθούν από εμάς μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης μίσθωσης και αποκλειστικά για την πραγματοποίησή της σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, μέχρι και την ασφαλή επιστροφή σας και τη διαπίστωση ότι το σκάφος και ο εξοπλισμός του επιστράφηκε στην ίδια κατάσταση με την οποία σας παραδόθηκε. Στη συνέχεια θα
διαγραφούν.

 

Διατηρούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε ζητήσει ειδικά από εσάς για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. την αποστολή newsletters), για τον οποίο έχουμε λάβει τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή σας.

12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Εταιρεία μας και ο μισθωτής δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή ή δικαστικές ενέργειες θα ασκούνται, στα Δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.

bottom of page